Ishengero Katorika ryarashizeho urukurikirane rw’aberanda bibukwa ku munsi ku musi. Aha abakirisu baragaruka ku nyigisho bakura mu vyaranze ubuzima bw’Uwo bariko baribuka, kugira ngo bibafashe mu miberejo ya minsi yose.
       Igenekerezo rya 14 Ruhuhuma uko umwaka utashe hibukwa umweranda Varantino. Uyu yaranzwe n’Urukundo aha nini mu buzima bwiwe, ariko urukundo go gufasha abasanzwe bari mu ngorane zitandukanye.
Uko imyaka yagiye irakurikirana, intumbero y’Uyu munsi yagiye irahindagurika.
      Urwaruka rwahavuye ruhindura uyu musi nk’Umusi ukomeye kuri bo, umusi bategerezwa kubonana n’abo bakundanye, umusi bategerezwa kuryamana, umusi gutyo uhava ufata intumbero y’Ubusambanyi.
Ibi navyo bifise ingaruka nyishi ku magara yabo no kuri kazoza kabo.
     Uyu musi wategerezwa kuba umusi wo kwirimbura, umusi wo gufata intumbero cane cane urwaruka kugira ngo rugire urukundo nyakuri Imana ishaka koko, na cane cane ko ari rwo kazoza k’Igihugu.
    Dusavye abavyeyiko bokwegera caane abana babo, babaganirize kubijanye n’Urukundo. Bobibutsa kandi insiguro nyayo y’uyu musi bafatiye ku mweranda varantino.
Ivyo bizotuma urwaruka rutegura neza kazoza, mu rukundo, gutyo igihugu kironke abantu batahura gusumba.
Tukaba twipfurije umusi mukuru mwiza abakundanye na cane cane abubakanye
Eric NSENGIMANA
Uwuserukira AJAP Imbere yamategeko